Seçilmiş Kitaplar

 Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat, Türkiye’den Yurt Dışına – Yurt Dışından Türkiye’ye Yapılacak Tebligat, Beta, İstanbul 1992.

 Patent  Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, Avrupa Patent Antlaşması ve Ekleri ile Genişletilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, Beta, İstanbul, Haziran 2002.

 Fikrî Hukukta Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta, İstanbul 2003

 Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, I.Cilt (Çok Taraflı Sözleşmeler) - II.Cilt (İki taraflı Sözleşmeler), Beta, İstanbul, 2005

 Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı: Medeni Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk ile İlişkili Güncel Aile Hukuku Meseleleri, 18-20 Kasım 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006 (Bölüm Yazarlığı)

 I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005 (Bölüm Yazarlığı)

 Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Seçkin, Ankara, 2008 (Bölüm Yazarlığı)

 27.11.2007 Tarih ve 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, 4. Bası, Beta, İstanbul, 2009 ( Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel ile birlikte).

 Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Borçlar ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, Legal, İstanbul, 2010 (Bölüm Yazarlığı) 

 Türk Vatandaşlık Hukuku, 4.Bası, Beta, İstanbul, 2014.

 XII. Milletlerarası Tahkim Semineri, ICC Türkiye, 2014, (Bölüm Yazarlığı)

 Milletlerarası Özel Hukuk, 15.Bası, Beta, İstanbul, 2017 (Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL ile birlikte)

 Uluslararası Ticari Tahkim ve Lex Mercatoria,  On iki Levha Yayınları, İstanbul 2014 (Bölüm Yazarlığı)

 Grounds for Annulment of Arbitration Awards in the Turkish International Arbitration Act – A Look at the Judgments of the Turkish Court of Appeal, Essays in honour of Professor Bonell, UNIDROIT, 2016 (Bölüm Yazarlığı, Doç.Dr. F. Kerem Giray ile birlikte)

 

Seçilmiş Makaleler

 “Law On The Work Permit For Foreigners”, Annales de la Faculté de Droit d’ Istanbul, Volume:36 , No.53, 2004
 “Foreign Direct InvestmentLaw” Annales de la Faculté de Droitd’Istanbul, Volume:36, No.53, 2004
 “Right of  Foreigners to Acquire Immovable in Accordance with the  Amended Article 35 of Land Registry Law”, Annales de la Faculté de Droitd’Istanbul, Volume:36, No.53, 2004
 “Türk Vatandaşlık Hukukundaki Cinsiyet Farkından Doğan Eşitsizlik Sonucunda Türk Vatandaşı Erkekle Evlenen Yabancı Kadının Yarattığı Sorunlar” MHB, Yıl.19-20, S.1-2, 1999-2000, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan.
 “Aile Hukukuna İlişkin Davalarda Mahkemelerin Yetkisi ile Tanıma ve Tenfiz Kurallarını Düzenleyen Avrupa Konseyi Tüzüğündeki Milletlerarası Yetki Kuralları” MHB, Y.21, S.1-2, 2001.
 “22.11.2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Düzenlenen Türk Mahkemelerinin Yetkisine İlişkin Kurallar ve Bu Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi”, MHB, Yıl. 22, S.2, 2002, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, Beta, İstanbul 2003.
 “Medeni ve Ticari Hukuk Davalarında Mahkemelerin Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Avrupa Konseyi Tüzüğü”, Bilgi Çağında Hukukun Evrimi, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, Beta, İstanbul 2003.
 “4686 sayılı Kanunla Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 5.maddesinde Yapılan Değişikliğe Göre Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu İle Kazanılması, MHB, Y.23, S.1-2, 2003,Prof. Dr. Gülören Tekinalp’eArmağan,Beta, İstanbul, 2004.
 “Fikri Haklara İlişkin Davalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Niteliği”, LEGAL Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, 2005.
 “Yabancı Sermayenin Türkiye’ye Bankalar Kanalı ile Gelmesi” , MHB, Yıl.8, Sayı.1, 1988.
 “Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe” , MHB, Yıl.9, Sayı.2, 1989.
 “Incoterm’in Uluslararası Satımlarda Uygulanacak Hukuka Etkisi ve Hukuki Niteliği” , MHB, Yıl.10, Sayı 1-2, 1990.
 “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun’un 38. Madde (E) Bendinin İncelenmesi ve Bu Bendin Yarattığı Sorunlar”, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Mahmut R. Belik’e Armağan, İstanbul 1993.
 “Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında 1968 Tarihli Brüksel Antlaşmasının Hükümlerinin Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetki Kuralları ile Karşılaştırılması”, MHB Yıl.17-18, S.1-2, 1997-1998, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’a Armağan.
 “Fikri Haklarda Ülkesellik Prensibi”, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul 1999.
 “2675 Sayılı MÖHUK Madde 38/e Bendinin Amacı ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin Bu Konuda Müstakar Hale Gelen Kararlarının Eleştirisi” Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, Beta, İstanbul, Mart 2000.