Seçilmiş Tebliğler

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı’nın Adalet ile işbirliği içinde 22-23 Kasım 2002 tarihinde düzenlediği “MÖHUK Değişikliği Hakkında Sempozyum”da MÖHUK’a ilişkin değişiklik önerileri hakkında sunulan tebliğ.

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 26-27 Mayıs 2003 tarihlerinde düzenlenen III. Mülkiyet Sempozyumu’nda sunulan “Yabancıların Taşınmaz Mal Tasarrufu” konulu tebliğ.

 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 05–06 Mayıs 2005 günlerinde düzenlenen, “1.İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu”nda sunulan “Fikri Hakların Korunmasına Uygulanacak Hukuk “ konulu tebliğ.

 İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Barosu tarafından 10–13 Mart 2005 günlerinde düzenlenen “Uygulamalı Aile Hukuk Sertifika Programı” kapsamında sunulan “Yabancı Aile Hukukuna İlişkin Mahkeme Kararlarının Tanınma ve Tenfizi -Avrupa Birliği Brüksel II Tüzüğü” konulu tebliğ.

 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 09–10 Mayıs 2006 günlerinde düzenlenen “2.İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu”nda sunulan “Lisans Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk “ konulu tebliğ.

 İ.Ü.İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde 30 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilen “Uluslararası Özel Hukuk Bağlamında Çocuk Hakları ve Son Gelişmeler” konulu toplantıda sunulan “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine İlişkin Sözleşme Kapsamında Çocuk Hakları” konulu tebliğ.

 İ.Ü.Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul Barosu tarafından 17 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen, Avrupa Hukuk Günleri Etkinlik No.6 “Teori ve Uygulamada Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi” konulu etkinlikte sunulan “Aile Hukuku’na İlişkin Kararlarda Tanıma ve Tenfiz” konulu tebliğ.

 11 Mayıs 2007 tarihinde İ.Ü.Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Devletler Özel Hukuku’nun Güncel Sorunları” Sempozyumu’nda sunulan “Türk Vatandaşlık Kanunu Tasarısı” konulu tebliğ.

 6 Aralık 2007 tarihinde Haydarpaşa Kampüsü Hukuk Fakültesi’nde, Prof.Dr.Nuray Ekşi tarafından düzenlenen Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı 2007-2008 Eğitim Dönemi Konferanslar Serisi (Konferans No.I) “27.11.2007 Tarihinde Kabul edilen 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” isimli tebliğ.
 21 Şubat 2008 tarihinde İstanbul Üniversitesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Geliştirilmesi” Uluslararası Çalıştayı konulu panelde, “Türk Üniversitelerin müfredatına sınai mülkiyet eğitiminin dahil edilmesi için planlamalar” konusunda TPE Yönetim Kurulu Üyesi olarak sunulan tebliğ.

 29 Şubat 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Hakkında Sempozyum’da sunulan “Vatandaşlık Kanunu Tasarısında EvlilikYolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması” konulu tebliğ.

 12.05.2008 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen  “12.12.2007 tarihli ve 5718 sayılı Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” Sempozyumunda sunulan “Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk” konulu tebliğ.
 7 Temmuz 2008 tarihinde Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr.Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Avrupa’da Devletler Özel Hukuk ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Borçlar ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri” Seminerinde sunulan “Genel Olarak Akitler: 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da Düzenlenen Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Hukuk,” konulu tebliğ.

 European Patent Academy tarafından düzenlenen "AC26-2008 Follow-up Conference on Roving Workshops “Disseminating IP Knowledge inUniversities” TheHague, 2-3 December 2008, TPE Yönetim Kurulu Üyesi olarak tebliğ sunumu.

 20 Nisan 2009 tarihinde, İ.Ü.İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Çocuk Haklarının Korunması” konulu sempozyumdasunulan ‘Uluslararası Çocuk Kaçırma Sözleşmesi Kapsamında Çocuk Hakları’ konulu tebliğ.

 Aile Hukuku Derneği tarafından 2 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen “Aile Hukuku Eğitim Programı” kapsamında sunulan “Uluslararası Tebligat Sorunları” ve Uluslararası Çocuk Kaçırma” konulu tebliğler.
 İ.Ü.Hukuk Fakültesi tarafından Prof.Dr.Bülent Tanör’ün anısına 7-8 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen “Türkiye’nin Anayasa Gündemi” konulu konferansta sunulan ‘İnsan Hakları ve Anayasa’ konulu tebliğ.

 T.P.E. tarafından 4.12.2009 tarihinde düzenlenen “İnnovasyon ve Sınai Mülkiyet Hakları Uluslararası Konferansı”nda sunulan “Fikri Haklar ile Koruma Altına Alınan Fikri Yaratılma Süreci : İnnovasyon”  konulu tebliğ.

 İ.Ü.Hukuk Fakültesi ve Aile Hukuk Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 11.3.2010 tarihinde düzenlenen Panel’de sunulan “Çok Vatandaşlığa Sahip Türk Vatandaşlarının Ad ve Soyadı” konulu tebliğ.

 İ.Ü.Hukuk Fakültesi ve İsviçre-Türkiye Araştırmalar Vakfı tarafından 30.04.2010 tarihinde Düzenlenen “Devletler Özel Hukuku Sempozyumu”nda sunulan “MÖHUK’da Fikri Hakların Korunmasına ve Fikri Hakların Devrine İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk” konulu tebliğ.

 “Toplumsal Barış ve Kimlikler” konulu XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde sunulan “TC Anayasasının 66. Maddesi – Türk Milleti Kavramı – Sorunlar – Toplumdaki Yabancılaşma – Başkalaştırma” isimli tebliğ.

 Koç Üniversitesi tarafından 7.10.2011 tarihinde Düzenlenen “ Yabancılık Unsuru Taşıyan Sözleşmelere İlişkin Esaslar ve Karşılaşılan Sorunlar” konferansında “Milletlerarası Satış Sözleşmelerinde Incoterms 2010 Kuralları” konulu tebliğ.

 Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 24-25 Kasım 2011 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Hukuk ve Adli Yardımlaşma” konulu seminerde sunulan ”Uluslararası Hukuk Tebligat İşlemleri” ve “Uluslar arası Hukukta Çocukların Kaçırılması ve Alıkonulması”  konulu tebliğ.

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 4.2.2012 tarihinde düzenlenen  Anayasa Çalıştay Programı’nda sunulan “Vatandaşlık” konulu tebliğ.

 Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen “HMK’daki Değişikliklerin Milletlerarası Usul Hukukuna Etkisi” konulu Konferansında sunulan “HMK’nın  9,17 ve 390.maddelerinin Milletlerarası Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi” konulu  tebliğ.

 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 25.2.2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesinde düzenlenen  “Çağdaş Yaşam Anayasayı Tartışıyor” konulu Sempozyum’da sunulan “T.C.Anayasasında Vatandaşlık Kavramı” konulu tebliğ.

 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 7.4.2012 tarihinde Mövenpick  Hotel’de düzenlenen “Yeni Türk Borçlar Kanunu  ve  CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri” konulu Uluslararası Konferans’ında sunulan “Türk Kanunlar İhtilafı Kuralları’na Göre Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk” konulu tebliğ.

 Marmara Üniversitesi tarafından 12-13-14 2012 tarihinde düzenlenen “İpek Yolu Canlanıyor Türk-Çin Hukuk Zirvesi” konulu Uluslararası Konferans’ta sunulan “2010 INCOTERMS Kuralları ve Bu Kuralların Milletlerarası Satım Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuktaki Rolü” isimli tebliğ.

 Aberdeen Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 1 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği Workshop(Uluslararası)

 T.C.Adalet Bakanlığı ve TAIEX Ofisi İşbirliği ile 21-22 Şubat 2013 tarihinde düzenlenen “1980 Tarihli Lahey Çocuk Kaçırma Sözleşmesi ve Uygulaması” konulu Özel Hukuk Meselelerinde Adli İşbirliği Çalıştayı’nda “Türk Hukukunda Milletlerarası Çocuk Kaçırma Mevzuatına Bakış ve Çözümlenmesi Gereken Konular” konulu tebliğ.(uluslararası)

 28 Şubat-1 Mart 2013 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Özel Hukukunun Uyumlaştırılması Kongresi’nde “MÖHUK’ta Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk” konulu tebliğ.(uluslararası)

 20.4.2013 tarihinde Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni LexMercatoria Uluslararası Konferansında “Türk Milletlerarası Tahkim Hukukunda LexMercatoria” konulu tebliğ.(uluslararası)

 16.05. 2013 tarihinde İstanbul Rezzan Has müzesinde,DAV Türkiye ve ICC Türkiye ile ortaklaşa düzenlenen “International Arbitration – Focus on Practices” konulu konferansta  “QuoWaarnto” Dissolving as a Primary Issue For Arbitrators in Turkish Telekom Arbitration”  (Uluslararası)

 8.10.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Odasında, “Costs of International Arbitration: Challanges and Solutions” isimli konferansta “Arbitration Cost Under the Turkish  Arbitration Law” konulu tebliğ.

 21.09.2013 tarihinde Işık Üniversitesi Maslak Kampüsünde Çift ve Aileler Terapileri Derneği tarafından düzenlenen 1. Aile Sempozyumunda “Aile içi İlişkilerde Sorunlar ve Çözüm Arayışları” konulu tebliğ 

 9.11.2013 tarihinde İstanbul  Bahçeşehir  Üniversitesinde düzenlenen DAV-Türkiye Genç Avukatlar Platformu Çalışma Grubu “The Legal Globalization” konulu etkinlikte konuşmacı.

11.3.2014 tarihinde Aile Hukuku Derneği ve Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği’nde moderatör.

 12.3.2014 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde, İnsan Hakları ve  Demokrasi Kulübü Mülteci Hakları Paneli’nde  Moderatör.

 14.4.2014 tarihinde ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası tarafından TOBB İkiz Kuleler Ankara’da düzenlenen “ICC XI. Milletlerarası Tahkim Semineri’nde “Kamu Düzenine Aykırılık” konulu tebliğ.

16.11.2014 tarihinde Özel Musevi Okullarında düzenlenen Limmud Kültür Festivali’nde “Anayasal Hak Olarak Vatandaşlık Hakkı Çerçevesinde Toplumsal Ayıbımız Öteleme/Bölme/Bölünme konulu tebliğ

15-16 Aralık 2014 tarihinde İ.Ü.Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen Bilişim Hukuku Sempozyumunda “”Sosyal Ağlarda Hak İhlalleri ve Sorumluluk” konulu tebliğ.

 27.12.2014 Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin her yıl düzenlemekte olduğu Milletlerarası Tahkim Seminerlerinin on ikincisi 27 Aralık 2014 Cumartesi günü, İstanbul’da, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü Salonlarında gerçekleştirilen, "Tahkim Öncesinde Başvurulacak Çözüm Yolları ve Tahkim Anlaşmasına Etkisi" konulu tebliğ.

15-16 Mayıs 2015 tarihinde İ.Ü.Kongre Merkezi’nde  düzenlenen Uluslararası İstanbul Aile Hukuku Konferansı”nda “Türk Hukukunda Uluslararası Çocuk Kaçırma Davaları” konulu tebliğ. 

14.11.2015 tarihinde Mülteci Okulu Sertifikalı Eğitim Programında "İnsan Hakları Bazında Mültecilere Hukuki ve Sosyal Yaklaşım" Konulu tebliğ.

 19.11.2015 tarihinde White&Case Müşavirlik Limited Şirketi ve Queen Mary University of London tarafından düzenlenen "2015 International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International Arbitration" konulu panelde konuk konuşmacı.

 4.12.2015 tarihinde İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen "Devletler Özel Hukukunda Çocuk Kaçırma, Velayet, Nafaka" konulu panelde "Uluslararası Çocuk Kaçırma Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar" konulu tebliğ.

 14.3.2016 günü İ.Ü.Hukuk Fakültesi ve Aile Hukuku Derneği tarafından düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle “Toplumda Kadına Karşı Şiddet” konulu seminerde moderatör.

 11.10.2016 günü ISTAC Merkezi tarafından düzenlenen “ISTAC Tahkim Eğitimleri” konulu programda “Tahkim Uygulamaları” konulu tebliğ.

 22.2.207 günü İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen Hukuki, Sosyal ve Politik Açıdan Göç Sorununun Değerlendirilmesi ve Vatandaşlık Hakları Konferansı'nda  "Türkiye'de Yaşanan Göç ve Göçmen Konusunun Sosyal ve Hukuki Boyutu" konulu tebliğ. 

22.4.2017 tarihinde Beşiktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen TEDX İstanbul Üniversitesi "Yenilik Farklılıktan Doğar" konuşması.

15-16 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi, Aile Arabuluculuğu Mevzuatı-III, "Uluslararası Mevzuatta ;Aile Arabuluculuğu" konulu tebliğ.7-8 Aralık 2017

7-8 Aralık 2017 tarihinde Ankara Çankaya Üniversitesi tarafından düzenlenen 10. Yılında MÖHUK Sempozyu'nda "Özel Bağlama Kuralları ve Milletlerarası Usul Hukuku II" konulu tebliğ. 

9.12.2017 tarihinde 21. Yüzyıl Hukuk Derneği tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde düzenlenen H21 Zirvesi'nde konuşmacı.

9.02.2018 tarihinde ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası tarafından  Swissotel The Bosphorus`da düzenlenen “ICC Türkiye Tahkim günü” konulu konferans`ta moderator.

09.03.2018  Tarihinde İ.Ü.Hukuk Fakültesi ve Aile Hukuku Derneği tarafından  düzenlenen “Türkiyede Kadının Adı Var” konulu konferansta konuşmacı ve moderatör.

10.04.2018 Tarihinde Altınbaş Üniversitesinde Medya Önderleri ve Akademi zirvesi konferansında  “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sosyal ve Siyasi Vatandaşlık Hukuku Altındaki Durumları “ konulu konuşmacı.

22.04.2018 Tarihinde Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübünde “”Mülteciler Hakları “” Konferansında konuşmacı.

19.04.2018 Tarihinde İ.Ü.Hukuk Fakültesinde DRC Sertifikalı Seminer Serisi 11 Geçmişten geleceğe tahkim seminerinde “Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi” konusunda konuşmacı.

17.05.2018 Tarihinde Türk psikologlar derneği İstanbul şube Travma, afet ve  kriz birimi 3. Travma  Sempozyum` da “Çocuk ve Travma  konulu” tebliğ.

11.10.2018 Tarihinde Marmara Üniversitesi  tarafından  düzenlenen “Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmesel Meseleler” konulu konferansta  moderatör.

12.10.2018 Tarihinde İstanbul Gençlik Platformu  tarafından düzenlenen “Başarısızlık Zirvesi” konulu konferansta konuşmacı

20.10.2018 Tarihinde Hukuk ve Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen “Türkiye`de Hukuk ve Hukukçunun Eğitimi Güncel Sorunlar 1 konulu Konferansta tebliğ.

02.11.2018 Tarihinde Beykent Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Hukuki Durumları ve Cezai Sorumlulukları” konulu konferansta tebliğ.

22.11.2018 Tarihinde Çocuk ve Hakları Koruma Platformu tarafından düzenlenen “Çocuk İstismarında Önleme Çalışmaları” konulu Platformda tebliğ.

16.01.2019 Tarihinde Altınbaş Üniversitesi tarafından düzenlenen Hukuk söyleşileri buluşmalarında  “Türk Medeni Kanununda Nafaka Özellikle Yoksulluk Nafakası “konulu konferansta tebliğ

20.02.2019 Tarihinde Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri zirvesinde” konuşmacı.

24.02.2019 Tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen “Fark Yaratanlar Zirvesinde “ konuşmacı.

06.03.2019 Tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen“Kadın Haklarında Güncel Sorunlar Sempozyumunda’’ Konuşmacı.

15.03.2019 Tarihinde Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘‘Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal ve Vatandaşlık Hukuku Bakımından Türkiye’deki Durumları Hakkında’’ Konuşmacı

16.03.2019Tarihinde Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘‘Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Siyasi ve Vatandaşlık Hukuku Bakımından Türkiye’deki Durumları Hakkında’’Konuşmacı